Music, lyrics: Alexander Kozlovskiy
Mixing: Igor Pavlov
Design: Olya Fomina

Berlin - Moscow
sasha.kozlovskiy@gmail.com