Music, lyrics: Alex Kozlovskiy
Mixing: Igor Pavlov
Design: Olya Fomina

Berlin - Moscow